Fórumok - Kasztok - Zyrkal-pap


susu
2015-01-31 16:35:22 | #2

A Zyrkal-pap képzettségei, melyeket rendjétől az Oktatás képzettség 4. foka által nyújtott előnyökkel tanulhat:

Állatismeret, Fájdalomtűrés, Fegyverhasználat, Fegyverismeret, Hadvezetés, Időjóslás, Lovaglás, Szakma (kovács), Tapasztalati mágia (boszorkánymester), Vadonjárás, Vértviselet, Veszélyérzék"

susu
2015-01-31 16:34:03 | #1

"Zyrkal-pap
2012 Cantina klub
Kevés helyi, törzsi isten hatalma és ereje maradt meg Észak-Yneven a selmovita pyarr és a kyr hit elterjedése után. A legismertebb ezek közül kétségtelenül a dwoon napisten, Ranil, valamint a keleti barbárok istenei, Ymdoll, az ősisten, és három fia, Leutaril, a tűz és kő ura, a Pusztító Atya, Ramkir, a föld és élet ura, a Változó Atya, és Tomatis, a víz ura, a Haragvó Atya. A többieket elsöpörte az idő, a hittérítők az új istenek felé fordították Észak-Ynev népeit – behódoltak az erigowiak, az ervek, az asziszok, az arszúnok, megfeleltették a pyarr isteneknek saját isteneiket az ilorok és a tiadlaniak is, olyannyira, hogy az újabb nemzedékek már tisztán pyarr formájukban tisztelik őket, és elfeledni látszanak a régi neveket. Ahol pedig nem a selmovita vallás nyomta el a régi vallást, ott Tharr – és esetleg Sogron – hite uralkodott el.

Délre a Quiron-tenger medencéjétől, a Rowon és a keleti barbárok szállásterülete közötti Morrak-hegység déli csúcsai között azonban megmaradt egy kis, helyi istenség kultusza. A helyiek által Zyrkal néven ismert isten, akit hívei Viharistenként imádnak, a viharok, a változás, a háború, a sors és a halál istene – ő az utolsó a sabard törzs, Rowon mai lakóinak istenei közül, aki megmaradt. Egyes erigowi hittudósok szerint Zyrkal eredetileg egy azóta valószínűleg belső háborúban eltűnt korg törzs viharistene volt Zirtil néven, azonban hívei pusztulása után szerepe a barbárok között megoszlott a másik három isten között. A barbár szállásterület határán kívül viszont törzsének néhány papja megmenekült, és vallását a sabardok átvették. Az idők során teljesen beleolvadt a fejlődő sabard hitvilágba, és annak hanyatlásakor sorra olvasztotta magába a kisebb isteneket, így lett a viharok mellett a sors, a háború és végül a halál ura is. Szerepe a selmovita térítés óta nem túl jelentős, a pyarroni és erv hittérítők sikeresen állították be barbár, elmaradott istennek – azonban teljesen nem veszett ki kultusza, és a hagyományaihoz mélyen ragaszkodó sabard nép, főleg annak vidéki tagjai a mai napig imádják a selmovita istenek vagy épp Tharr mellett. Szerény kis egyházát a rowoni hercegi család is támogatja, akiket koronázásuk során hagyományosan Zyrkal papjai is megáldanak, és akik névleg a „föld, a víz, a vér és a vihar gyermekei” a Vihartáblák szerint. Mióta azonban a hercegi család felvette Tharr hitét, a legtöbb Zyrkal-pap úgy érzi, istenük sorsa meg van pecsételve. Mégis, a rowoniak vész esetén még mindig elzarándokolnak a Viharszentélyekbe, és nagy tisztelete van a Viharpapoknak az egyszerű nép körében, még ha a székvárosban már furcsán is néznek rájuk néha. És ki tudja, talán van valóságalapja azoknak a pletykáknak is, hogy a hercegi ház csak a toroni szövetségesek kedvéért vette fel látszat gyanánt Tharr hitét, és valójában Zyrkal hívei. A rowoni hercegektől bármit kitelik.

Zyrkal tiszteletének központját a Viharszentélyek alkotják, melyek a Morrak-hegység csúcsai között bújnak meg meredek hegyi ösvények végén. Pontos számuk ismeretlen, a rowoni köztudat jelenleg hét darabot ismer, de feltételezhető, hogy vannak még egy-egy megközelíthetetlen hegycsúcson Viharszentélyek. Minden Viharszentély közepén áll egy kör alakú, kövekkel kirakott, fém intarziával díszített szent tér, melynek középpontjában áll az isten fémből készült szobra, lábánál fémoltár – nagy viharok idején ezek a szobrok szinte vonzzák magukhoz a villámokat, elemésztve az oltárra tett áldozatokat, ilyenkor még a papok sem merik megközelíteni a szentélyeket. A központi tér körül egyes helyeken sziklába vájt boltívek, máshol apró épületek, viharverte ősi fák vagy faragott kőoszlopok állnak. A Viharszentélyek mindegyikében őriznek egy-egy példányt a Vihartáblákból – ezek Zyrkal hitének szent iratai, hatalmas kőtáblák, melyeken az ősi, sabard nyelvű feliratot mintha villámvágta vonalak rajzolnák ki. A táblákat a hit alaptételei szerint Zyrkal egyik viharangyala adományozta híveinek, ezért azokat tilos elmozdítani. A táblákon a hit alaptételei, tanítások, szertartások és próféciák szerepelnek, a rajtuk szereplő jeleket csak a tanult papok értik meg és képesek lefordítani – a táblák azonban nem teljesen egyformák, néhányon szerepelnek másokon nem megtalálható tanítások és jóslatok is. Ezért a papok szent feladatuknak tartják, hogy újabb Viharszentélyeket kutassanak föl, hogy újabb táblákat találjanak meg.

A Viharisten vallása nem kíván meg bonyolult szertartásokat, hosszú rítusokat – a falvakban és kisvárosokban álló szobrai körül tartott imádságokon a papok részleteket idéznek a Vihartáblákról, tanácsokat adnak, megáldják az embereket, jó sorsot és biztonságot biztosítva nekik, és ha kell, imáikkal megvédik a termést, a házakat a viharok pusztításától. Mivel Darton különös, zárt, sötét egyháza nem tudott elterjedni a vidéken, gyakran ők temetik a holtakat is, és mint a háború istenének papjai, istenük nevében megáldják a harcosokat és fegyvereiket is. Mivel a sabard törzsi alapú rowoni társadalomban minden férfi harcosnak számít, és mindenki tart otthon fegyvert, ezért a Zyrkal-papok majd minden család otthonába bejáratosak. Sokkal inkább tanácsadók, saját példájukkal vagy bölcsességükkel utat mutatók, mint a selmovita vagy kyr értelemben vett papok – ilyen tekintetben is közelebb állnak a barbár sámánpapokhoz, mint a pyarr papokhoz. A házak ajtaja fölött, a tűzhelyek közelében és a fegyverállványokon majd mindenhol megtalálhatóak Zyrkal villámjegyei, melyek védelmet és áldást hivatottak hozni.

Zyrkal papjai fiatal korukban, istenük kiválasztása alapján kezdik meg tanulmányaikat – legtöbbjük szörnyű viharok során ébred rá az elhivatottságára, vagy csatában világosodik meg. Egy idős pap tanításai alapján kezdik megismerni Zyrkal útják és hitét, évekig szolgálnak mellette, majd ha eljön a megfelelő pillanat, egyedül kell elzarándokolni valamelyik Viharszentélybe, és ott eltölteni egy hetet, mely idő során a fiatal jelöltnek magáról kell gondoskodni a hegyek között, és el kell készítenie az oltáron szent szimbólumát, mely az utolsó éjjel teremteni meg közte és istene között a kapcsolatot. Zyrkal papjai és kevés számú papnői félelmet nem ismerő, sokszor merész, vakmerő emberek, akik számára az élet istenük megismerésének útja, semmitől nem zárkóznak el, semmit nem félnek megtapasztalni. Ennek megfelelően, ha nem is harciasak, nem hátrálnak meg a küzdelem elől, és mindig fegyvert fognak, ha istenüket, népüket vagy Rowont veszély fenyegeti – hisz uruk a háború istene is. Legnagyobb erényük a bátorság, az eltökéltség és az egyszerű tisztaság. Nem halmoznak föl vagyont, nem is lenne értelme, hiszen nincs valódi egyházuk, Zyrkal hite egymással kapcsolatban lévő papok és Viharszentélyek laza hálózata. Egyetlen valódi temploma Rowon városában áll a Sabard Hősök Sétányának végén – a hatalmas épületet II. Merkal herceg építette nem sokkal a Fekete Lobogó megtalálása után, mely eseményben Zyrkal kegyét érezte. A toroniak által gúnyosan Viharkatedrálisnak nevezett épület a Tharr hitét felvett III. Zorkast herceg alatt hanyatlásnak indult, de nem zárták be. Mióta Zyrkal papjai kapcsolatba kerültek aszisz és toroni boszorkánymesterekkel, a villámokban rejlő feltűnő hasonlóságok alapján elkezdték tanulmányozni a boszorkánymesterek mágiáját, ám odáig egy sem alacsonyodna, hogy bármilyen módon is használja azt.

Zyrkal jelképe a villám (akár egymagában, akár szétágazva, akár koszorúban), papjainak szent szimbóluma az ezüstből és vasból kovácsolt, villámjegyekkel díszített, ujjnyi vastag nyakpánt – ezt papjai, bár ha kell, le tudják venni, mindig viselik, de nem feltétlenül nyilvánosan. Ha kell, elrejtik, vagy egyszerű ékszernek álcázzák – bátrak, nem ostobák, hogy kockára tegyék életüket fölöslegesen. Ha azonban Viharszentélyeiket vagy a szent Vihartáblákat fenyegeti veszély, félretesznek minden józanságot, és vad, viharos dühvel vetik bele magukat a harcba. Jellegzetes fegyverük a lándzsa, a harci pöröly, a villámokkal díszített kerek pajzs és az íj, de számos más fegyver is előfordul náluk, leggyakrabban a sabardok egykezes kardja. Egyedi mágiájuk főként a viharral, villámokkal, harccal és halállal kapcsolatos varázslatokra terjed ki, valamint a papi mágia Természet és Halál szféráját képesek használni.

A Zyrkal-pap különleges előnyei és hátrányai a papnál leírtakon kívül:

I. A Viharisten felkentjei a Természet és Halál szférák fohászait használják uruk kegyelméből, ezenkívül Zyrkal néhány egyedi fohásszal is felruházza papjait, melyekkel a viharok és a háború erejét uralhatják.

II. Zyrkal-papjai egytől egyig bátor, félelmet nem ismerő emberek, akiket istenük ereje és a villámok, viharok testközelsége még jobban megacéloz. Ezért minden helyzetben, ahol meg kell őrizniük hidegvérüket, bátorságukat, nyugalmukat, +1-et kapnak Akaraterő vagy Asztrál próbájukra.

III. Képesek írni és olvasni a villámjegyeket, ezeket a rúna-szerű, szeszélyes vonalakat, melyekkel a Vihartáblák is írva vannak, és amit titkos üzenetek átadására, és óvó jelek felrovására is használnak. Bár 3 Kp-ért bárki megtanulhatja, a papok csak keveseknek adják tovább ezt a tudást.

IV. A Viharisten papjait uruk védi saját erejétől, a villámoktól. Amíg viselik szent szimbólumukat, addig Tapasztalati Szintenként 1 E-nyi villámot (legyen az természetes vagy mágikus) semlegesíthetnek. Ekkor a villám ereje a szent nyakpántba áramlik, majd ott ártalmatlanul elenyészik.

A Zyrkal-pap induló képzettségei 1. Tapasztalati szinten a papnál feltüntetetteken kívül:

Fegyverhasználat 2. fok

Fájdalomtűrés 2. fok

Hadvezetés 1. fok

Időjóslás 3. fok

Lovaglás 2. fok

Állatismeret (hátasok) 1. fok

Állatismeret (hegyvidék) 1. fok

Herbalizmus 2. fok

Vadonjárás (hegyvidék) 2. fok

Ősi nyelv (lupár-dolamin) 1. fok

Veszélyérzék 50%